167/2012 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě)
563/1991 Sb. (o účetnictví)
586/1992 Sb. (o daních z příjmů)
106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím)
101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů)
320/2001 Sb. (o finanční kontrole)
134/2016 Sb. (o zadávání veřejných zakázek)
89/2012 Sb. (občanský zákoník)

1.       Aktuální účtový rozvrh
2.       Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence
3.       Směrnice pro evidenci, účtování a oceňování zásob
4.       Směrnice pro inventarizaci majetku, závazků
5.       Harmonogram účetních závěrek v průběhu účetního období, roční účetní uzávěrky a závěrky
6.       Směrnice pro časové rozlišování nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, včetně dohadných položek
7.       Směrnice pro účtování, tvorbu a čerpání zákonných i ostatních rezerv
8.       Směrnice pro účtování kurzových rozdílů a zahraničních cest
9.       Směrnice pro tvorbu a používání opravných položek
10.   Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad
11.   Směrnice upravující evidenci spotřeby pohonných hmot
12.   Smlouvy o hmotné zodpovědnosti
13.   Směrnice k archivaci, spisový a skartační řád
14.   Směrnice k DPH a jejímu průkaznému vykazování
15.   Směrnice upravující leasing
16.   Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
17.   Směrnice upravující oběh účetních dokladů
18.   Organizační řád
19.   Pracovní řád
20.   Směrnice k finanční kontrole
21.   Směrnice k používání FKSP
22.   Vnitřní platový předpis
23.   Směrnice o činnosti při pracovním úrazu nebo poranění
24.   Pokladní řád
25.   Směrnice pro hospodaření s majetkem příspěvkové organizace
26.   Pravidla pro uzavírání nájemních smluv