Poskytování informací

Žádost o informace

Základní informace jsou zveřejňovány na www.ksul.cz. Za poskytnutí těchto informací odpovídá hlavní ekonom.Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) jsou poskytovány v souladu s ustanoveními tohoto zákona. Za Kulturní středisko poskytuje informace hlavní ekonom, a to na základě žádosti nebo zveřejněním. Žadatel může být odkázán na zveřejněnou informaci. Pokud bude žadatel trvat na individuálním vyřízení žádosti, je povinností mu vyhovět. Zveřejňování informací z podkladů odborů na webových stránkách města zabezpečují odpovědní zaměstnanci.

Vyřizování žádostí o informace

Způsob podání žádosti

a) žádosti sdělené telefonicky:

 • jsou vyřizovány neformálně, bezodkladně a bezplatně
 • současně platí, že telefonické vyřízení je omezeno hovorem v délce nejvýše cca 5 min (pozn.: je-li třeba více času ke sdělení informace, pak je žadatel vyzván k podání písemné žádosti)

b) žádosti podané ústně-osobně:

 • jsou vyřizovány neformálně
 • v délce do 1/2 hodiny jsou účtovány pouze případné technické náklady (kopírování apod.) 

c) žádosti podané písemně (rozumí se rovněž podání faxem nebo e-mailem):

 • podléhají formalizovanému postupu a to i v případě, kdy žadateli nebyla ústní žádost uspokojivě vyřízena a on znovu písemně požádá o tutéž informaci

Písemná žádost o informace

Za písemnou žádost se považuje žádost, ze které je zřejmé:

 • že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona
 • kdo ji činí (fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla); adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa
 • komu je určena

Den podání

Žádost je podána dnem, kdy ji příjemce obdržel:

 • osobně
 • prostřednictvím internetu na e-mailovou adresu e-podatelny podatelna@ksul.cz
 • prostřednictvím datové schránky
 • poštou

Ode dne podání běží lhůty pro vyřízení žádosti, které stanovuje zákon. Není-li ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona, neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána na adresu elektronické podatelny, není žádostí ve smyslu zákona. O tomto bude žadatel písemně vyrozuměn (samozřejmě, nechybí-li adresa pro doručování). Kulturní středisko v tomto případě bude postupovat dle jiného právního předpisu, do jehož působnosti takové podání spadá, např. správní řád.

Evidence žádostí

Písemné žádosti o informace jsou evidovány paní ekonomkou. V evidenci je sledován zejména způsob a termín vyřízení.

Odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává písemně (doručí se osobně nebo poštou) do podatelny. Paní ekonomka předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu (Magistrátu města Ústí nad Labem) ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Formuláře

Příloha č. 2 – sazebník úhrad
Příloha č. 3 – žádost o poskytnutí informace
Příloha č. 6 – odvolání proti rozhodnutí

Přejít nahoru